• Vragen?

 • Mail: info@capvea.nl

CAP’VEA Nederland

Stationsstraat 41B
7391EJ Twello
K.v.K. nummer: 5615 4259
Btw-identificatienummer: NL00 1588724 B36

Inhoudsopgave:

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
Artikel 2: Aanbod offertes en prijzen
Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten
Artikel 4: Inschakeling derden
Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij
Artikel 6: Levering, leveringstermijnen
Artikel 7: Klachten en retourzendingen
Artikel 8: Garanties
Artikel 9: Aansprakelijkheid
Artikel 10: Betaling bij bedrijven onderling
Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
Artikel 13: Overmacht
Artikel 14: Annulering, opschorting
Artikel 15: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van CAP’VEA Nederland, gevestigd te Twello en al haar nevenvestigingen, hierna te noemen “CAP’VEA”. CAP’VEA Nederland is een handelsnaam van Clever Caps Europe, gevestigd te Twello.
 2. Deze Algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten van CAP’VEA. Andere activiteiten van Clever Caps Europe vallen uitdrukkelijk niet onder deze algemene voorwaarden.
 3. De koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 4. Het is particulieren niet toegestaan aankopen te doen bij CAP’VEA, anders dan bij uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van CAP’VEA.
 5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 7. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen.
 9. Indien CAP’VEA deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. CAP’VEA hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen of op een andere wijze kenbaar te maken om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod offertes en prijzen

 1. Ieder aanbod en elke offerte van CAP’VEA is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft CAP’VEA het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De in de aanbiedingen en offertes vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden, een en ander tenzij anders aangegeven.
 3. Het minimale netto bestelbedrag bedraagt €50,00 Bestellingen met een kleinere orderomvang worden belast met een servicecharge van €7,50
 4. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht CAP’VEA niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 5. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft CAP’VEA het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 6. Het aanbod en/of de prijs geldt niet automatisch voor nabestellingen.
 7. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van CAP’VEA zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 8. De verstrekte monsters, modellen en voorbeelden blijven eigendom van CAP’VEA en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan CAP’VEA worden geretourneerd.
 9. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor CAP’VEA (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door CAP’VEA ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, grondstoffen e.d., is CAP’VEA gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van CAP’VEA heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien CAP’VEA schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. CAP’VEA is pas gebonden aan:
  a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  b. mondelinge afspraken;
  c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
  na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra CAP’VEA - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens CAP’VEA vereist, mag zij bepaalde leveringen door derden laten verrichten.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
  a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst of adequate advisering benodigde informatie tijdig op de door CAP’VEA gewenste wijze aan CAP’VEA ter beschikking stelt;
  b. eventuele door de wederpartij aan CAP’VEA verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten.
 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn en vrijwaart CAP’VEA voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 3. Alle vragen, verzoeken, klachten, etc. van de wederpartij dienen schriftelijk bij CAP’VEA ingediend te worden.
 4. CAP’VEA zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Alle door CAP’VEA geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in de originele van CAP’VEA of haar toeleveranciers afkomstige verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en dient beschadiging te voorkomen.
 6. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft CAP’VEA het recht de uitvoering van de overeenkomst en/of de advisering op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en CAP’VEA nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van CAP’VEA om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 6: Levering, leveringstermijnen

 1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien CAP’VEA haar leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 2. CAP’VEA is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van CAP’VEA verlaten of CAP’VEA aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald. Een verzekering wordt alleen op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten afgesloten.
 4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door CAP’VEA te bepalen wijze. CAP’VEA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport.
 5. Indien is overeengekomen dat transport van de bestelde zaken door CAP’VEA zelf verzorgd zal worden, geschiedt dit voor haar risico. De transportkosten zijn in dat geval in de overeengekomen prijs inbegrepen. De te bezorgen zaken worden zo dicht mogelijk bij het bezorgadres, op de verharde weg, naast de auto gelost. Assistentie bij verder transport is voor risico van de wederpartij.
 6. Op verzoek van de wederpartij kan een referentie- of opdrachtnummer worden opgenomen in een order. CAP’VEA zal, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, aan dit verzoek tegemoet komen. Deze referentie- of opdrachtnummers zullen dan worden afgedrukt op de pakbonnen en de facturen. Het ontbreken van de vermelding van de genoemde nummers ontslaat de wederpartij niet van zijn verplichtingen tot tijdige betaling van het gefactureerde bedrag.
 7. Op verzoek van de wederpartij kan levering worden beperkt tot bepaalde personen binnen de organisatie van de wederpartij of op een andere locatie dan het vestigingsadres van de wederpartij plaatsvinden. CAP’VEA zal, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, aan dit verzoek voldoen. Het niet voldoen aan dit verzoek en/of het ontbreken van een telefonische of schriftelijke toestemming om incidenteel af te wijken van dat verzoek ontslaat de wederpartij niet van zijn verplichtingen tot tijdige betaling van het gefactureerde bedrag.
 8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft CAP’VEA het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet CAP’VEA binnen een door CAP’VEA te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.
 9. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. CAP’VEA heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen of retour te zenden aan haar leverancier zonder dat hieruit voor CAP’VEA een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele opslagkosten, kosten voor retourzending aan de leverancier, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van CAP’VEA alsnog nakoming te vorderen.
 10. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat CAP’VEA alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

Artikel 7: Klachten en retourzendingen

 1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen of verkeerde kleuren vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon of factuur. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon / factuur moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan CAP’VEA melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding en bevestiging worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten moeten direct na ontdekking schriftelijk aan CAP’VEA worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan CAP’VEA is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 4. Bestelde zaken worden in de bij CAP’VEA voorradige (groothandels)verpakkingen / minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van CAP’VEA. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. De wederpartij moet CAP’VEA in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan CAP’VEA verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 7. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door CAP’VEA te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 8. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
 9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
 10. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.
 11. Retourzendingen als gevolg van verkeerde bestelling worden volledig vergoed, onder inhouding van €25,00 voor door CAP’VEA gemaakte kosten, zoals verzendkosten, afhandeling, administratie en opnieuw verpakken. Het product mag in geval van verkeerde bestelling niet zijn gebruikt en dient binnen 5 werkdagen in de originele verpakking retour gestuurd te worden.

Artikel 8: Garanties

 1. CAP’VEA zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. CAP’VEA staat er voor in dat de zaken voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3. Indien het doel/de bestemming waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van deze zaken, garandeert CAP’VEA slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 4. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
 5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, indien schade is ontstaan als gevolg van onheil van buiten.
 6. Bij een terecht beroep op garantie zal CAP’VEA - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door CAP’VEA gegeven of wettelijke garanties aanvaardt CAP’VEA geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is CAP’VEA slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van CAP’VEA voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien CAP’VEA aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van CAP’VEA altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door CAP’VEA gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van CAP’VEA beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 5. De wederpartij moet CAP’VEA uiterlijk binnen 2 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 6. CAP’VEA is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
  a. door ondeskundig gebruik / ondeskundige montage of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens CAP’VEA verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
  b. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
  c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan CAP’VEA verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;
  d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat CAP’VEA adviseerde en/of gebruikelijk is;
  f. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
  g. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van CAP’VEA.
 7. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart CAP’VEA uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van CAP’VEA of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal CAP’VEA de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.
 9. Indien partijen overeenkomen dat CAP’VEA in het kader van de uitvoering van de overeenkomst derden zal benaderen voor het uitvoeren van werkzaamheden of hierover adviezen geeft, is dit voor rekening en risico van de wederpartij. CAP’VEA is geen partij bij de eventueel tussen de wederpartij en de derde tot stand gekomen overeenkomst. CAP’VEA zal zich inspannen kwalitatief goede derden te benaderen of te adviseren, maar is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken in de door deze derden uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 10: Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen moet contant betaald worden op het moment van levering.
 2. CAP’VEA heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 3. Indien betaling na facturering is overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur bezwaar heeft gemaakt.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan CAP’VEA een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 5. Indien na aanmaning door CAP’VEA betaling alsnog uitblijft, heeft CAP’VEA het recht de vordering uit handen te geven. De kosten voor betaling en invordering, zoals de buitengerechtelijke kosten, waaronder die voor een faillissementsaanvraag, zijn voor rekening van de wederpartij.
 6. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft CAP’VEA het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft CAP’VEA eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 7. Door de wederpartij gedane betalingen worden door CAP’VEA eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 8. De wederpartij mag de vorderingen van CAP’VEA niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op CAP’VEA heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. CAP’VEA behoudt zich het eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan CAP’VEA heeft voldaan.
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
 4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
 5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
 6. De wederpartij moet CAP’VEA direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van CAP’VEA bewaren.
 8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal CAP’VEA op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of CAP’VEA een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan CAP’VEA en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van CAP’VEA op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 12: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. CAP’VEA heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
  a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 13: Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of CAP’VEA, heeft CAP’VEA het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van CAP’VEA wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van CAP’VEA, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van CAP’VEA.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van CAP’VEA en/of de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d., door wegblokkades, weersomstandigheden e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen evenals internetstoringen of stroomstoringen of activiteiten van hackers waardoor de website niet of niet volledig beschikbaar is of het automatiseringssysteem van CAP’VEA niet (volledig) functioneert.
 4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens CAP’VEA tot aan dat moment nakomen.

Artikel 14: Annulering, opschorting

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan CAP’VEA een door CAP’VEA nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door CAP’VEA gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. CAP’VEA heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart CAP’VEA voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 3. CAP’VEA heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en mag CAP’VEA deze bij de wederpartij in rekening brengen. CAP’VEA mag bovendien alle gedurende de opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.
 5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, heeft CAP’VEA het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van CAP’VEA vergoeden.

Artikel 15: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen CAP’VEA en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar CAP’VEA is gevestigd, zij het dat CAP’VEA altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft CAP’VEA het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 25 mei 2020